Жалпы а?парат

?Р Президенті Н.?.Назарбаевты? 15.11.03 ж. №05-2.13 тапсырмасы бойынша «?азМ?найГаз» ?К» А? (б?дан ?рі — ?МГ) Корей Консорциумымен бірігіп екі жа?ты істестікті дамыту бойынша ж?мыстар ж?ргізуде.

2004 жыл?ы 12 наурызда ?МГ мен Корей Консорциумы арасында?ы ?зара т?сінушілік туралы меморандум?а ?ол ?ойылды. О?ан с?йкес Тараптар КТ?С солт?стік б?лігінде орналас?ан Махамбет ?рінде (4 телім — Махамбет, С?тпаев, Жамбыл, Жетісу) бірігіп ба?алау ж?ргізді.

2004 жыл?ы 20 ?ырк?йекте ж?мыстарды? н?тижесі бойынша Тараптармен «Жамбыл» телімі перспективалы? деп таныл?ан Хаттама?а ?МГ ж?не Корей Консорциумы ?ол ?ойды.

2005 жыл?ы 24 а?панда ?зара т?сінушілік туралы меморандум?а с?йкес Тараптар келісс?здер ж?ргізіп, Істестік ?а?идаттары туралы келісім-шарт?а ?ол ?ойды.

2008 жыл?ы 21 с?уірде ?аза?стан Республикасы Энергетика ж?не минералды ресурстар министрлігі мен ?МГ арасында №2609 «Жамбыл» телімінде к?мірсутекті шикізат?а барлау ж?ргізу туралы келісімі (б?дан ?рі — Келісім) жасалды.

2008 жыл?ы 14 мамырда О?т?стік Корея Премьер-министріні? ?аза?стан?а ресми сапары аясында ?МГ мен КС Kazakh B.V. арасында?ы Бірлескен ?ызмет туралы келісімге, ?аржыландыру туралы келісімге, Келісім бойынша Жер ?ойнауын пайдалану ???ы?ын ?айта табыстау шартына, Келісім бойынша Жер ?ойнауын пайдалану ???ы?ын ?айта табыстау шартына №1 толы?тыру?а ?ол ?ойылды. Келісімні? шарттарыны? бірі — Барлау ж?не ба?алау кезе?інде жоба бойынша шы?ыстарды, соны? ішінде ?МГ ?лесін KC Kazakh B.V. тарапынан 100% ?аржыландыру болып табылады.

2009 жыл?ы 5 ?а?тарда Келісімге №1 толы?тыру?а ?ол ?ойылып, тіркелді (KC Kazakh B.V. жоба?а кіруі).

2009 жыл?ы 4 наурызда «?азМ?найТе?із» ТМК» А? 100% еншілес ?йымы «Жамбыл Петролеум» ЖШС Атырау ?. бойынша ?ділет департаментінде тіркелді.

2009 жыл?ы 22 с?уірде Б?К №2 ?осымша болып табылатын Операторды? та?айындалуы ж?не Б?К-не ?осылуы туралы келісімге с?йкес «Жамбыл Петролеум» ЖШС Б?К-не Оператор ретінде ?осылды.

2010 жыл?ы 2 ?ырк?йекте Келісімге №2 толы?тыру?а (екі барлау ???ымасын б?р?ылауды 2011 жылдан тиісінше 2012 ж?не 2013 жыл?а к?шіру, «Жамбыл» теліміні? геологиялы? ??рылымын жете зерттеу ж?не ?тымды б?р?ылау н?ктесін та?дау ма?сатымен ?осымша сейсмикалы? барлау ж?мыстарын ж?ргізу) ?ол ?ойылды.

2013 жыл?ы 10 с?уірде Келісімге №2 толы?тыру?а (?аза?стан Республикасыны? 2010 жыл?ы 24 маусымда?ы № 291-IV ЗРК «Жер ?ойнауы ж?не жер ?ойнауын пайдалану» туралы за?ын ?абылдау?а байланысты Барлау?а келісімні? м?тініне ?згертулер енгізуге ?атысты) ?ол ?ойылды.