Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/voxel.kz/kz.zhl.kz/cms/plugins/cforms/cforms.php on line 836

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/vhosts/voxel.kz/kz.zhl.kz/cms/plugins/cforms/cforms.php on line 839
Экология « ZHL

Экология

«Жамбыл Петролеум» ЖШС
Е?БЕКТІ Ж?НЕ ?ОРША?АН ОРТАНЫ ?ОР?АУ САЛАСЫНДА?Ы ?СТАНЫМ (Е?О?)
2009 жыл?ы 1 ?арашада?ы №0019-А
б?йры?пен бекітілген

«Жамбыл Петролеум» ЖШС е?бекті ж?не ?орша?ан ортаны ?ор?ау саласында?ы ?станымы жара?аттанушылы? пен апаттарды? алдын алуды бас?ару?а, Жамбыл теліміндегі Каспий те?ізіні? ?аза?станды? секторыны? су айдынында м?най операцияларын ж?ргізу кезінде ?орша?ан орта?а зиянды ?серді азайту?а ба?ыттал?ан.

Серіктестікті? е?бекті ж?не ?орша?ан ортаны ?ор?ау саласында?ы ?станымыны? ма?саты – ?лемні? озат м?най — газ компанияларыны? де?гейіне жету.

Е?бекті ж?не ?орша?ан ортаны ?ор?ау саласында?ы ?станымыны? ма?сатына жету келесі ?а?идаттарды ж?зеге асыру ар?ылы ?амтамасыз етіледі:

1. ?з ?ызметіні? барлы? саласында е?бекті ?ор?ау, ?ауіпсіздік техникасы, ?рт ?ауіпсіздігі ж?не ?орша?ан ортаны ?ор?ау с?ра?тарын аса ма?ызды деп тану;

2. ?лтты? за?наманы, ISO 14001 и OHSAS 18001 халы?аралы? стандарттарды? ?орша?ан ортаны ?ор?ау, е?бекті ?ор?ау ж?не ?ауіпсіздікке ?атысты нормалары мен ережелерін ?ата? т?рде са?тау;

3. ?ызметкерлерді ?ауіпсіз ж?мыс ?дістеріне о?ып-?йрету ж?не к?сіби біліктілігін, ??зыреттілігін, хабардарлы?ын, жауапкершілігін ж?не е?бекті ж?не ?орша?ан ортаны ?ор?ау саласында?ы м?дениетін ?здіксіз арттыру?а Серіктестік ?ызметкерлерін у?ждеу;

4. ?ызметкерлерді? е?бек жа?дайларын, сапасын ?здіксіз арттыру ж?не ?орша?ан орта?а зиянды ?серді барынша азайту.

5. Е?бекті ?ор?ау, ?ауіпсіздік ж?не ?орша?ан ортаны ?ор?ау саласында?ы шетелдік ж?не отанды? озат т?жірибені зерделеу ж?не ?олдану.

6. Серіктестікті? е?бекті ж?не ?орша?ан ортаны ?ор?ау саласында?ы стандарттары мен нормаларыны? са?талуын Мердігер компаниялардан талап ету, соны? ішінде атал?ан талаптарды? орындалуын одан ?рі ?ада?алау.

7. ?ызметкерлерді? ?мірі мен денсаулы?ына, ?орша?ан орта?а ?ауіп т?ндіретін ?ндірістік ж?не экологиялы? т?уекелдерді аны?тау, талдау, бас?ару ж?не барынша азайту. ?уат ж?не ?ор ?немдейтін, экологиялы? т?р?ыдан таза ж?не ?алды?ы аз озы?, ?рі ?ауіпсіз технологияларды енгізу.

Атал?ан шараларды? са?талуын ?ада?алау ма?сатымен е?бекті ?ор?ауды, ?ауіпсіздікті ж?не ?орша?ан ортаны ?ор?ауды бас?ару ж?йесін жаса?тау.

Осы ?станым ?здіксіз талдау?а ж?не за?наманы?, бизнес ортасы жа?дайыны? ж?не Серіктестік ?ызметіні? ?згеруіне байланысты ?айта ?арау?а жатады; серіктестер, ?ызметкерлер, мемлекеттік органдар, ?леуметтік ж?не ?зге де м?дделі тараптар алдында ашы? болып табылады.